دریافت برنامه اندروید راهنمای سامانه بهار

فهرست راهنمای استفاده از سامانه بهار


ثبت نام

تکمیل ثبت نام

نحوه بارگذاری مدارک شناسایی

ثبت گواهی دسترسی

استفاده از سامانه برای شاگردان

شیوه ارسال تکالیف

نحوه کار با ابزارهای بخش تکالیف

شرکت در آزمون‌های تکالیف درسی

شرکت در آزمون‌های هماهنگ

استفاده از سامانه برای والدینفیلم راهنمای ثبت نام
فیلم راهنمای تکمیل ثبت نام
فیلم راهنمای نحوه بارگذاری مدارک شناسایی
فیلم راهنمای ثبت گواهی دسترسی
فیلم راهنمای استفاده از سامانه برای شاگردان
فیلم راهنمای شیوه ارسال تکالیف
فیلم راهنمای نحوه کار با ابزارهای بخش تکالیف
فیلم راهنمای شرکت در آزمون‌های تکالیف درسی
فیلم راهنمای شرکت در آزمون‌های هماهنگ
فیلم راهنمای استفاده از سامانه برای والدین